Sergi Xaudiera

Mapes amb R

Originally published 17 January 2013 by Sergi Xaudiera

Des de fa unes setmanesestic experimentant amb R. Un llenguatge de programació open source, pensat per fer càlculs estadístics i visualitzar-ne els resultats.

El que més m’agrada d’R, és la gran comunitat de desenvolupadors que en forma part. Aquests desenvolupadors són els que creen les llibraries  que ens serviran per calcular i representar tot el que necessitem.

En aquest exemple he utiltizat les llibraries:

En aquests mapamundis comparem el PIB (GPD en anglès) en $ per a cada país del món pels anys 1990 i 2010. Aquesta comparativa ens permet observar a primer cop d’ull l’evolució del PIB per països durant 20 anys.

A continuació hi ha el codi que he empleat per crear la peça gràfica que acompanya aquesta entrada.

#########################################
#
# GDP worldmap
#
#########################################

data rm(UNdata_Export_20130115_054213121)

#Renaming columns
names(data)[1] <- "ISO3V10"
names(data)[2] <- "Country"
names(data)[3] <- "nou"
names(data)[5] <- "dosmil"
names(data)[7] <- "dosmildeu"

#Deleting columns
data

#Na values to 0
data[is.na(data)]

#Doing some maths
data$dif10mil data$dif10nou

#data #data

#########################################
#
#Drawing colormaps with rworldwap, classint, rcolorbrewer
#
#########################################

#Loading rworldmap
library(rworldmap)

#Joining data to a country map
sPDF

#Displaying a countries map
par(mai=c(0,0,0.2,0),xaxs="i",yaxs="i")
mapParams

#Adding legend manually
do.call( addMapLegend, c(mapParams, legendWidth=0.5, legendMar = 2))
par(mai=c(0,0,0.2,0),xaxs="i",yaxs="i")

#########################################
#
#Customize with ClassInt & RColorBrewer
#
#########################################

#Loading ClassInt, RColorBrewer
library(classInt)
library(RColorBrewer)

#Getting example data and joining to a map
data("countryExData",envir=environment(),package="rworldmap")
sPDF , joinCode = "ISO3"
, nameJoinColumn = "ISO3V10"
, mapResolution='coarse'
)

#Getting class intervals using a 'jenks'classification in classInt package
classInt catMethod = classInt[["brks"]]

#Getting a colour scheme from the RColorBrewer package
colourPalette

#Calling mapCountryData with the parameters from classInt and RColorBrewer
mapParams , nameColumnToPlot="dosmildeu"
, addLegend=FALSE
, catMethod = catMethod
, colourPalette = colourPalette )
do.call( addMapLegend
, c( mapParams
, legendLabels="all"
, legendWidth=0.5
, legendIntervals="data"
, legendMar = 2 ) )

L’origen de les dades és el Banc Mundial.